VISZONTELADÓI  ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályba lépett: 2020.05.01

Jelen Viszonteladói Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Nágel NordArt Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.glamoxfutes.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) elérhető, a Szolgáltató által forgalmazott termékek megrendelésével és megvásárlásával kapcsolatos szolgáltatások (a továbbiakban: Megrendelés) viszonteladó partner (a továbbiakban: Partner) általi igénybevételére vonatkozó feltételeket, valamint a Partner és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Partner a továbbiakban együttesen: Felek). A Felek közötti szerződés egyedi feltételeit minden esetben a Szerződés tartalmazza.

Ön a Viszonteladói keretszerződés (a továbbiakban: Szerződés), az eseti Megrendeléseket tartalmazó eseti szerződések (a továbbiakban: Eseti szerződés) aláírásával és a jelen ÁSZF elfogadásával szerződést köt a Szolgáltatóval a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő tartalommal, ezért a Szerződés aláírása előtt gondosan tanulmányozza át a jelen ÁSZF-et.

1. A Felekre vonatkozó feltételek

1.1. A Szolgáltató adatai

Cégnév: Nágel NordArt Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely címe: 1138 Budapest Jakab József utca 17. E. ép. fsz. 12
Cégjegyzékszám: 01-06-787352
Adószám: 23619317-2-41
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-77984708

1.2. Szolgáltató fűtéstechnikai termékek forgalmazásával foglalkozó társaság, amely viszonteladás céljára és kiskereskedelmi célból is értékesít.

1.3. A Partner a Szolgáltató által forgalmazott és értékesített termékek továbbértékesítésével üzletszerűen foglalkozó jogi személy, amely kizárólagosan viszonteladás céljára vásárol a Szolgáltatótól. Viszonteladó kifejezetten kijelenti, hogy ennek következtében a Felek közötti jogviszonyban viszonteladónak minősül és így fogyasztónak nem minősül.

2. A Felek közötti Szerződés, Eseti szerződés létrejötte, hatálya, megszűnése

2.1. A Szerződés annak mindkét fél általi aláírásával jön létre, a Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti tartalommal.

2.2. A Szerződés a Felek között azon a napon lép hatályba, amikor a Partner szerződést köt a Szolgáltatóval.

2.3. A Szerződés alapján történő együttműködés során az aktuális Megrendelésre irányadó feltételeket, így különösen, de nem kizárólag a megrendelés tárgyát képező termékek típusát, mennyiségét, átadási árát minden esetben a Felek között a Szerződésben és az ÁSZF-ben írtak szerint létrejövő Eseti szerződések tartalmazzák. Minden olyan kérdésben, amit a Felek az Eseti szerződésben nem érintenek, a Szerződés, valamint az ÁSZF rendelkezéseit kell kötelezően alkalmazni. Az Eseti szerződés akkor jön létre, ha a Partner által elküldött eseti Megrendelést a Szolgáltató megrendelés kézhezvételétől számított 48 (negyvennyolc) órán belüli visszaigazolással elfogadja. Az eseti Megrendelésnek tartalmaznia kell a megrendelt termékek meghatározását típus és mennyiség szerint, továbbá a konkrét szállítási címet (ha a Partner székhelyétől eltér). A Partner a Megrendelést e-mailen a Szolgáltató Szerződésben meghatározott e-mail címére juttatja el, míg Szolgáltató a megrendelés visszaigazolását a Partner Szerződésben meghatározott e-mail címére juttatja el.

2.4. A Megrendelés ellenértékének pontos összegét – az első megrendelés esetében – a Szerződés, illetve az Eseti szerződések tartalmazzák. Partner tudomásul veszi, hogy a Megrendelés ellenértéke a Termékek kiskereskedelmi vételára és az alábbi 3.5 pontban meghatározott mennyiségi kedvezmények alapján kerül meghatározásra.

2.5. A Felek között a Szerződés határozatlan időre jön létre.

3. Megrendelés, vételár, fizetési és szállítási feltételek

3.1. A Szolgáltató által értékesített termékek tulajdonságai, jellemzői a Weboldalon a termékekhez tartozó konkrét bemutató oldalon érhetőek el. Amennyiben a Partnernek a Weboldalon található bármely termék tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, a Szolgáltatótól kérhet további felvilágosítást.

3.2. A termékek mellett feltüntetett ár a termék kiskereskedelmi vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. Az ár nem tartalmazza a mennyiségi megrendeléshez kapcsolódó, 3.5. pont szerinti Kedvezményt.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Ugyanakkor minden eseti Megrendelést megelőzően Partner köteles tájékozódni a termékek aktuálisan alkalmazott kiskereskedelmi árairól.

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében a Partner elállhat vásárlási szándékától.

3.5. Mennyiségi kedvezmények

3.5.1. Szolgáltató a Partner megrendelése esetén az alábbi mennyiségi kedvezményeket (a továbbiakban: Kedvezmény) biztosítja a Partner részére:

Amennyiben a Szerződés megkötésével egyidejűleg leadott első Megrendelés – Kedvezmény nélkül meghatározott – nettó értéke eléri a
• 2 millió Forintot a Kedvezmény mértéke 8%
• 3 millió Forintot a Kedvezmény mértéke 12%
• 4 millió Forintot a Kedvezmény mértéke 16%

3.5.2. A Kedvezmények a Weboldalon feltüntetett mindenkori ajánlott fogyasztói árakból kerülnek levonásra.

3.5.3. A Kedvezményt a Szolgáltató már az első Megrendelés alkalmával levonja a Megrendelés összegéből és a Kedvezmény alkalmazandó az első Megrendelésre vonatkozó naptári évben leadott további Megrendelések vonatkozásában is azzal, hogy a Partner adott évben leadott Megrendelése(i) Kedvezmények tekintetében összeadódnak, tehát amely Megrendelésével Partner magasabb Kedvezményi kategóriába lép, e Megrendeléstől kezdődően a magasabb Kedvezményi kategória tekintendő alkalmazandónak Partner vonatkozásában.

3.5.4. A Partner a Kedvezményt abban az esetben jogosult megtartani a következő évben vagy igénybe venni egy adott évben, amennyiben az adott évben az összes Megrendelés értéke eléri a 3.5.1. pontban meghatározott értéket. Amennyiben a Partner azt a követelményt nem teljesíti, a Szolgáltató a következő évre vonatkozóan megvonja a Kedvezmény nyújtását vagy alacsonyabb értékben biztosítja, Partner Megrendelései összegének figyelembevételével.

3.5.5. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a 3.5.1. pontban foglaltakhoz képest egyedi kedvezményt nyújtson a Partner részére, amelynek feltételeit a Felek között létrejövő Szerződés határozza meg.

3.6. A Megrendelt termékek számlázása a Megrendelés napján a Weboldalon feltüntetett áron (a továbbiakban: Vételár) történik a Partnernek a jelen ÁSZF alapján esetlegesen biztosítandó Kedvezmény figyelembevételével.

3.7. Szolgáltató az egyedi Megrendelést tartalmazó Eseti szerződés megkötését követően díjbekérőt állít ki a Vételárról, melyet a visszaigazolással együtt megküld a Partner részére. Szolgáltató a Vételárról kiállított számláját a megrendelt termékek leszállításával egyidejűleg juttatja el a Partner részére.

3.8. A Partner a Vételárat az Eseti szerződésben meghatározott feltételekkel és határidőben köteles megfizetni a Szolgáltató részére.

3.9. A Partner a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségét a Szolgáltató Erste Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-77984708 számú bankszámlájára történő átutalással köteles teljesíteni a díjbekérő kézhezvételétől számított 30 napon belül. A Vételár megfizetést abban az időpontban tekintik teljesítettnek a Felek, amikor a teljesítendő összeg a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik.

3.10. Fizetési késedelem esetén a Partner a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamatot köteles a Szolgáltatónak megfizetni. Partner tudomásul veszi továbbá, hogy Szolgáltató bármely számlájának késedelmes teljesítése esetén Partner a behajtási költségáltalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3.§-ának megfelelően, melynek mértéke negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank – késedelem kezdőnapján érvényes – hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeg késedelemmel érintett számlánként.

3.11. Szolgáltató mindaddig nem köteles Partner további Megrendeléseinek teljesítésére, amíg Partner a teljes számlatartozását, illetve a fenti 3.10. pont szerinti késedelmi kamatot és behajtási költségáltalányt hiánytalanul meg nem fizette Szolgáltató részére.

3.12. Szolgáltató kifejezetten fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy az egyes Partnereivel a Szerződésekben a jelen ÁSZF-től eltérő pénzügyi, illetve fizetési feltételekben állapodjon meg saját mérlegelési körében.

3.13. Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Szerződésben jogosult minimális rendelési mennyiséget meghatározni.

4. Szállítási feltételek, átadás-átvétel

4.1. Szolgáltató a megrendelt termékeket a Vételár megfizetését követő 14 (tizennégy) napon belül szállítja le a Partner részére. Amennyiben a Megrendelés visszaigazolását követően olyan körülmény merül fel, amely miatt Szolgáltató a termékek szállítását a fenti határidőben biztosítani nem tudja, e körülményről Partnert értesíti a várható szállítási határidő megjelölésével. Partner tudomásul veszi, hogy a termékek beszerzése külföldről történik, így felmerülhet olyan, szállítási késedelmet eredményező ok, amelyre Szolgáltatónak nincs ráhatása. Ebből az okból Szolgáltató esetleges szállítási késedelmével összefüggésben Partner semmilyen igénnyel nem léphet fel Szolgáltató felé.

4.2. A teljesítés helye – a Felek eltérő megállapodása hiányában – a Partner székhelye.

4.3. Szolgáltató köteles a megrendelt termékeket az Eseti szerződésben meghatározott vagy ilyen kikötés hiányában a 3.12. pontban meghatározott helyszínre leszállítani. Szolgáltató köteles a termékeket úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során semmilyen károsodás, sérülés ne érje.

4.4. A fuvareszközről való lerakodás a Partner kötelezettsége. A lerakodással egyidejűleg történik a termékek mennyiségi és a nem rejtett hibák tekintetében történő minőségi átvétele. Szolgáltató a termékek átadásával egyidejűleg a fuvarokmányokat is átadja a Partner részére.

4.5. Partner a mennyiségi és a 4.4. pont szerinti minőségi átvételt a fuvarozó jelenlétében köteles elvégezni.

4.6. A mennyiségi átvételt a szakmai szokásoknak megfelelően kell elvégezni darabszám szerint. A 4.4. pont szerinti minőségi átvétel a termék szemmel látható hibáinak számbavételét, illetve megvizsgálását jelenti. A minőségi átvétel módja a mindenkori kereskedelmi gyakorlatnak megfelelően kell, hogy történjen.

4.7. Partner a termékek átadás-átvételét követően, de a fuvarozó távozását megelőzően, a fuvarozó jelenlétében köteles aláírni a szállítólevelet, és esetleges kifogásait köteles a szállítólevélen vagy az ahhoz csatolt jegyzőkönyvben jelezni. A Partner a szállítólevél kifogás nélküli aláírásával elismeri, hogy a termékeket hiánytalanul, és a 4.4. pontban megjelölt hibák tekintetében hiányosság nélkül vette át.

4.8. A megrendelt és a fenti alpontoknak megfelelően átadott, illetve átvett termék (szolgáltatás) tekintetében a Szolgáltató az átadást követően mennyiségi kifogást nem fogad el; minőségi kifogás esetén az adott termékre irányadó szavatossági szabályok az irányadók azzal, hogy szavatossági igény kizárólag az adott terméket tartalmazó számla, illetve garanciajegy – legalább másolati példányainak – bemutatásával érvén

5. Felek jogai és kötelezettségei

5.1. Felek kötelesek a jelen ÁSZF és a Szerződés szerinti vállalásaikat az elvárható legmagasabb szintű szakmai felkészültséggel és a lehető legnagyobb gondossággal, a vonatkozó jogszabályokkal és etikai előírásokkal teljes összhangban teljesíteni.

5.2. Szolgáltató kijelenti, hogy – amennyiben ezt jogszabály kötelezően előírja – rendelkezik a termékek forgalmazásához szükséges hatósági engedélyekkel és tanúsítványokkal.

5.3. Partner szavatol azért, hogy az alkalmazandó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak megfelelő szakképzettséggel rendelkezik, engedélyezték a működését, illetve nyilvántartásba vették és üzleti tevékenységet folytathat. A Partner szavatol azért is, hogy rendelkezik valamennyi a működéséhez és a Szerződés teljesítéséhez szükséges és jogszabály vagy hatósági előírás által megkövetelt engedéllyel, illetve az ezzel kapcsolatban szükséges valamennyi bejelentést megtette.

5.4. Partner a termékek értékesítése és reklámozása során köteles a vonatkozó európai uniós és helyi jogszabályokat (különös tekintettel a fogyasztóvédelmi, versenyjogi rendelkezésekre és a reklámozásra esetlegesen irányadó speciális előírásokra) maradéktalanul betartani. A Partner a terméket kizárólag a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott használati útmutató, szakmai és egyéb anyagok tartalma szerint reklámozhatja és bármely, fogyasztók felé irányuló tájékoztatás is kizárólag ezen tartalom alapján történhet.

5.5. Partner szavatolja, hogy a termék értékesítése és reklámozása során különös figyelmet fordít a Szolgáltató által a termékre vonatkozóan adott tájékoztatásokra, felhívásokra és általában a fogyasztói jogok oltalmára, különös tekintettel a tisztességtelen – különösen a megtévesztő és agresszív – kereskedelmi gyakorlat tilalmára.

5.6. A 5.4. és 5.5 pontban írtak megsértésével kapcsolatosan bármely hatóság, bíróság vagy bármely más harmadik személy által indított eljárás során a Partner közvetlenül köteles helytállni, az esetleges bírságot, kártérítést, stb. megfizetni. Amennyiben a Partner szerződésszegő magatartása következtében a Szolgáltató oldalán merülne fel bírság, kártérítés vagy egyéb fizetési kötelezettség, úgy a Partner a Szolgáltatót ez alól köteles teljes egészben mentesíteni, az esetleges bírságot, kártérítést stb. helyette megfizetni, illetőleg, amennyiben a Szolgáltató ezen körben közvetlenül köteles eljárni, helytállni, úgy azt részére a Szolgáltató általi megfizetést megelőzően megfizetni. A helytállás kiterjed bármilyen, a fenti eljárásokkal kapcsolatos költségre, amely a Szolgáltató, illetve képviselője tekintetében felmerül.

5.7. Szolgáltató a Szerződés hatályba lépését követően átadja Partnernek azokat a reklám és marketing anyagokat, amelyek a termékek értékesítését hivatottak előmozdítani és amelyek értékesítés során történő használatát Szolgáltató kifejezetten engedélyezi. A Szolgáltató a reklámanyagok felhasználásával összefüggésben ezennel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Partner a Szolgáltató által forgalmazott márkaneveket, a Szolgáltató védjegyeit és iparjogvédelem vagy szerzői jog által oltalmazott alkotásait, továbbá minden olyan szellemi alkotást, amellyel a Szolgáltató és harmadik személy közti megállapodás értelmében a Szolgáltató jogosult rendelkezni (például használni, használatát átengedni), a Szerződés időtartama alatt viszonteladói tevékenysége keretében használja. Partner a Szerződés megszűnésével köteles a Szolgáltatóra vonatkozó minden utalást eltávolítani a reklámanyagairól és a Szolgáltató szellemi tulajdonát képező reklám és marketinganyagok használatára a Szerződés megszűnését követően nem jogosult.

5.8. Partner köteles a tevékenységét úgy folytatni, hogy mind Szolgáltató, mind az általa forgalmazott termékek és azok márkái piacon kialakult jó hírnevét sérelem ne érje.

5.9. A Partner a vele munkaviszonyban, tagsági viszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, vállalkozói, vagy bármely egyéb jogcímen nevében eljárók magatartásáért – ideértve a 7.1. pont szerinti titoktartási kötelezettséget is – úgy felel, mintha maga járt volna el.

5.10. A Partner vállalja, hogy az adott termékre irányadó ajánlott fogyasztói árat feltünteti, vagy arról a fogyasztókat más módon megfelelően tájékoztatja.

6. Titoktartás

6.1. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés teljesítése során bármely tudomásukra jutott információt bizalmasan kezelnek, így különösen, de nem kizárólagosan a másik Fél működésére, ügyfeleire, üzletkörére, módszereire, áraira vagy más kereskedelemi politikára és díjakra vonatkozó információkat, adatokat, módszereket és iratokat (a továbbiakban: Bizalmas Információk). A Bizalmas Információk a közlő Fél tulajdonát képezik.

6.2. A Felek a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott Bizalmas Információkat a Szerződés teljesítésétől eltérő célra fel nem használhatják, harmadik személy tudomására nem hozhatják, kivéve, ha a Magyarország jogszabályai, vagy hatóságai ezt kötelezően előírják. Ilyen kötelezettség előírása esetén is haladéktalanul köteles az érintett Fél a másik Felet értesíteni, és a Bizalmas Információkat kizárólag a hatóság vagy jogszabály által előírt terjedelemben és tartalommal közölheti.

6.3. Amennyiben a Partner tevékenysége során harmadik fél, alvállalkozó igénybevételére van szükség, úgy a Szerződés szerinti titoktartási kötelezettség betartatásáról Megbízott köteles gondoskodni, alvállalkozói részére a Szerződésben előírt titoktartási kötelezettséggel azonos tartalmú kötelezettség vállalását előírni. A fentiek megfelelően alkalmazandók a Felek valamennyi alkalmazottjára, illetve egyéb harmadik személyek vonatkozásában is.

6.4. A fentiek szerinti titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését követően is, minden korlátozás nélkül kötelezi a Feleket.

6.5. Partner kijelenti, hogy amennyiben a titoktartási kötelezettségét megszegi, az abból eredő károkért mind a Szolgáltató felé, mind harmadik személyek felé teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

7. Kapcsolattartás

7.1. Felek a Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat írásban jogosultak joghatályosan, a Szerződésben kijelölt kapcsolattartójuk útján megtenni egymás felé. A Felek kapcsolattartóira vonatkozó adatokat Felek a Szerződésben rögzítik.

7.2. Felek az írásbeliség alatt – eltérő rendelkezés hiányában – minimálisan elektronikus levelezést (e-mail) értenek a szerződés teljesítésével összefüggő kérdések tekintetében.

7.3. Amennyiben a kapcsolattartóra vonatkozó adatok megváltoznak, Felek kötelesek egymást erről a tényről 2 (kettő) munkanapon belül tájékoztatni.

7.4. A Felek kifejezetten elfogadják, hogy a jelen ÁSZF alapján írásbelinek minősül a közöttük folytatott elektronikus kommunikáció. Így a jelen pont szerint írásbelinek minősül az az email küldemény is, amelyet valamely Fél Szerződésben meghatározott vagy a másik Féllel szabályszerűen közölt e-mail-címéről küld el a másik Félnek a Szerződésben meghatározott vagy közölt e-mail címére. A kézbesítési napja az a nap, amikor az email küldemény a címzett részére hozzáférhetővé válik.

8. Szerződés megszűnése, szerződésszegés

8.1. A Szerződés a Felek közös írásbeli megegyezésével bármikor megszüntethető.

8.2. Bármelyik Fél jogosult a Szerződést 30 (harminc) napos felmondási határidővel, indoklás nélkül írásban felmondani, a másik Fél részére küldött egyoldalú nyilatkozattal.

8.3. Amennyiben valamelyik Fél a Szerződésben, az Eseti szerződésben, valamint a jelen ÁSZF-ben foglalt lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi, illetve minden egyéb esetben, amennyiben a másik Fél a szerződésszegő magatartásával írásbeli felszólítás ellenére sem hagy fel, úgy a másik Fél jogosult a Szerződést írásban azonnali hatállyal, írásban felmondani.

8.4. Súlyos szerződésszegésnek minősül, különösen, de nem kizárólag, ha
• Partner a fizetési kötelezettségének az írásbeli felszólításban meghatározott póthatáridőn belül sem tesz eleget;
• valamelyik Fél titoktartási kötelezettségét megszegi;
• Partner a Szolgáltató vagy a termékek (márkák) jó hírnevét sértő vagy veszélyeztető magatartás folytat;
• Partner eseti Megrendelései a Szerződésben rögzített minimális forgalom mértékét nem érik el.

8.5. A Szerződés megszüntetésének hatálya a már visszaigazolt, de még nem teljesített egyedi Megrendelésre nem terjed ki.

8.6. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek, rendes felmondás esetén a megszűnés napjáig, rendkívüli felmondás esetén a megszűnéstől számított 15 (tizenöt) napon belül egymással elszámolni.

9. Vegyes rendelkezések

9.1. A jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések annyiban alkalmazandók, amennyiben a Felek közötti Szerződés vagy Eseti szerződés eltérő rendelkezést nem tartalmaz.

9.2. Felek a Szerződésből eredő jogviszonyuk során kötelesek egymással együttműködni, a szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról egymást kötelesek haladéktalanul tájékoztatni. Vitás kérdésekben a Felek kötelesek egymással egyeztetni és peren kívüli megállapodás létrehozását megkísérelni.

9.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződéssel kapcsolatos bármilyen kérdés, igény, jogvita vagy per esetén a magyar jog az irányadó. Szerződő Felek a közöttük létrejött jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita eldöntésére a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság eljárásának vetik alá magukat.

9.4. A Partner külön is kinyilatkozza, hogy az ÁSZF Felek jogaira, kötelességeire és felelősségére vonatkozó rendelkezéseket megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja.

9.5. A Szerződésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2020. 05. 01.

 

 

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Bezárom az ablakot